Регламент на PR Приз 2011: Б. Условия за участие в PR Приз 2011

Българска конфедерация за връзки с обществеността I 16.03.2011 

 

Изтегли целия Регламент на PR Приз 2011

 Б. Условия за участие в PR Приз 2011

 
 1. В конкурса могат да участват вътрешни PR отдели, PR агенции, PR отдели на рекламни агенции и специалисти по PR и маркетинг, работещи на територията на Република България.
 1. Всяка кампания или проект, изпратена за участие, трябва да бъде планирана и осъществена през 2010 година и завършена не по-късно от края на месец февруари тази година. Допуска се неограничен брой индивидуални заявки.
 1. Практикът, който представя проекта, трябва задължително да е участвал в управлението или реализацията му. Във всяка заявка се посочва екипът, работил по проекта, както и периода на неговата реализация.
 1. Ако се кандидатства с проект, който вече е участвал в конкурса PR Приз в предходна година, трябва да се посочат значими промени, които отличават новия етап/фаза на проекта от предишното му представяне.
 1. Документацията за участие трябва да включва:
  1. Описание на проекта
Подробен документ, описващ в детайли проекта. Презентацията трябва да бъде структурирана съобразно критериите за оценка и да съдържа представяне на проведените изследвания и проучвания, стратегията, целите, задачите, публиките, планиране и тактики, бюджет и ограничения, постигнати резултати. Проектът трябва да бъде представен в Word Document с обем не повече от 4 стандартни печатни страници.
Описанието се представя на български и на английски език.
  1. Писмено разрешение за участие в конкурса от поръчителя на проекта. Удостоверява съгласието на поръчителя за участие на реализирания проект в конкурса PR Приз 2011.
  1. Попълнена заявка за участие на хартиен носител в общия сет
Заявката за участие може да бъде получена от всеки, заявил своето желание за участие на e-mail: office@bdvo.org . Тя ще бъде публикувана на 21 март на адрес: www.prpriz.info
  1. Копие отплатежен документ за внесена такса за участие.
   Членовете на БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС и асоциация БААК, които заплащат преференциална такса, трябва да приложат и копие от документ за платен членски внос за 2011 година.
  1. Допълнителни материали
Представянето на допълнителни материали по проекта не е задължително условие. По преценка на кандидата могат да бъдат приложени материали като съобщения за медиите, частичен мониторинг, видео материали, фотографии, брошури, плакати и т.н. Допълнителните материали трябва да бъдат приложени в електронен вид, на CD или DVD.
 1. Формат на документите
Проектите се представят на хартиен и електронен носител, както следва:
  • 1 екземпляр от oписанието на проекта на хартиен носител, подвързан и само на български език;
  • 2 екземпляра на електронен носител /CD или DVD/ - Дискът трябва да съдържа Описанието на проекта на български език и описание на проекта на английски език (т. 5.1.)
Ако кандидатите намерят за необходимо, могат да представят и допълнителни материали за проекта на същия диск (т. 5.5).
  • 1 екземпляр на необходимите документи (заявка за участие, разрешение на поръчителя, платежен документ) на хартиен носител.
 1. Процедури
  1. Изпратени за участие проекти не се връщат и при наличие на проекти с конфиденциална информация, следва този факт задължително да бъде отбелязан.
  2. След първоначалното разглеждане на проектите, журито има право по своя преценка да премести даден проект от една категория в друга. При извършването на такава промяна, журито уведомява участника и предоставя мотиви за извършената промяна.
  3. Журито има право да не присъди награда в конкурсна категория, ако прецени, че за нея няма подходяща кандидатура, също да даде две или повече награди за един и същи проект.
 1. Срокове и оценяване
 
  1. Подготовката на проектите за участие от страна на желаещите да се включат в конкурса може да стартира още при оповестяването на PR Приз 2011 – на 18.03.2011 г.
  2. Проектите ще бъдат приемани само в периода от 18 март – 15 април 2011 г. на адрес:

   За конкурса PR Приз 2011
БДВО/ Българко дружество за връзки с обществеността
София 1000
ул. “Искър54, ет.1, офис 4
 
  1. Проектите ще бъдат оценявани на два етапа:
 • Предварителното журиране ще се проведе в периода 16 април – 10 май 2011 г. Тогава журито ще определи проектите във всяка конкурсна категория, които се класират за втория кръг на конкурса и ще могат да участват в откритото представяне (публичните защити).
 • Класираните за втори кръг кандидати ще направят публично представяне на кампаниите си пред журито на 14 и 15 май 2011 г. – събота и неделя. Кандидатите ще бъдат уведомени чрез електронна поща за часа и мястото на презентиране, не по-късно от 11 май 2011 г. – сряда. Представянето на проектите следва да бъде направено в рамките на 10 минути, като презентиращият отговаря и на въпроси на журито, ако са възникнали такива.
  1. Обявяването на наградите ще бъде направено на специална церемония на 19 май 2011 г. в София.
 1. Награди
  Победителите в конкурса ще бъдат наградени на официална церемония. На победителите във всяка категория ще бъде връчена пластика “PR Приз” и грамота.
 1. Жури
  Членовете на журито притежават висока квалификация и опит в областта на PR и/или медии, маркетинг, реклама и социология. Те нямат право на участие в конкурса съответно с проекти на организациите, за които работят. Журито има право да не присъди награда в конкурсна категория, ако прецени, че за нея няма подходяща кандидатура, както и да даде две или повече награди, ако има повече подходящи участващи проекти.
 1. Такса за участие
  1. Редовната такса за участие на проект в конкурса PR Приз 2011 е 250 лв.;
  2. Организации, чиито служители членуват в БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС или Асоциация БААК и са платили членския си внос за 2011 г., ползват преференциална такса за участие в размер на 200 лв. Платеният членски внос трябва да се докаже с копие от платежен документ;
  3. Организации, които подават заявки за участие в категорията „Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора ” иСоциално-отговорна PR кампания на организации от нестопанския сектор”, ползват преференциална такса за участие в размер на 150 лв.;
  4. Студенти, които подават заявки за участие в категория „PR на студентски проект”, не заплащат такса за участие;
  5. Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО:


   Банка ДСК, клон Калоян
   BIC: STSABGSF
   IBAN: BG48STSA93000006291325
   Такса за участие в конкурса PR Приз 2011

Своите въпроси, мнения и забележки, свързани с конкурса, можете да отправяте на e-mail: office@bdvo.org или s.stoyanov@bdvo.org

Leave a Reply