Регламент на PR Приз 2011: В. Критерии за оценка

Българска конфедерация за връзки с обществеността I 16.03.2011 

Изтегли целия Регламент на PR Приз 2011

В. Критерии за оценка
 
Проектите ще бъдат оценявани на база на постиженията в няколко аспекта:
 
B.1. Изследване и планиране – 30% от общата оценка
 
Анализ на ситуацията и нуждите, ясно поставени задачи, начин на определяне на целевите публики и предизвикателствата.
 
Проектът ще бъде оценяван на базата на следните критерии:
 • Ясно идентифициране на потребностите и задачите на проекта
 • Подход и методи за анализ на изходната ситуация
 • Начин на дефиниране на целевите групи, анализ на характеристиките и потребностите им
 • Ясна стратегия за достигане на целевите групи и осъществяване на целите на проекта
 • Творчески подход при определяне на стратегията и избора на комуникационни средства и канали
 • Измеримост на заложените цели
 • Измеримост и реалистичност на плана на проекта
 • Анализ на съществуващите ограничения и рискове за осъществяване на проекта
 
B.2.Реализация на проекта – 35% от общата оценка
 
Иновации, творчество, избор на PR инструменти, управление на човешките и финансови ресурси; адекватност на информационните и творчески материали на проекта; качество на реализацията.
 
Проектът ще бъде оценяван, на базата на следните критерии:
 
 • Ефективност и последователност в осъществяването на проекта
 • Творчество и нетрадиционен подход в реализирането на проекта
 • Адекватност на информационните и творческите материали за проекта
 • Съответствие на избраните тактики на поставените цели на проекта
 • Съответствие на избраните тактики на спецификите на целевите групи
 
B.3.Постигнати резултати – 25% от общата оценка
 
Постигнати цели, подход за отчитане на кампанията и измерване на резултатите, въздействие на програмата върху целевите групи
 
Проектът ще бъде оценяван, на базата на следните критерии:
 • Изчерпателност на инструментите за измерване на резултатите на проекта
 • Провеждане на оценка на кампанията
 • Измерване на ефекта на програмата върху целевите групи и съответствие на постигнатите резултати с поставените цели
 • Финансова ефективност на кампанията и ефективно използване на ресурсите
 
B.4.Представяне на проекта – 10% от общата оценка
 
Яснота, убедителност и творчество при представяне на проекта; Оценката се дава на етап Публично представяне на проектите;
 
Проектът ще бъде оценяван, на базата на следните критерии:
 • Осигуряване на ясна, структурирана и изчерпателна информация за проекта
 • Убедително представяне на проекта и отговори на зададените въпроси по време на публичното представяне
Критериите за оценка на специалните категории ще бъдат обявени допълнително до 22 март.
 
PR Приз 2011 се провежда с любезното съдействие на Софарма АД и М-Тел. 

Leave a Reply