Трети Национален Семинар: “Практически проблеми на процедурите за възлагане и изпълнение на обществени поръчки. предстоящи промени в закона за обществените поръчки”

EVENTS.dir.bg

Кога: 15 и 16 март 2010 г. (понеделник-вторник)
Къде: София, х-л "Света София", зала "Света София"
Достъп: Такса участие
Организатор: "ЛЕГА КОНСУЛТИНГ"

Събитието: С цел информиране на възложителите, кандидатите и изпълнителите на обществени поръчки, за предстоящите промени в Закона за обществените поръчки, Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ” организира провеждането на Трети Национален Семинар: 

“ПРАКТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”.

На Семинара, който ще се проведе от 15 до 16 март 2010 г. в гр. София, също ще бъдат разгледани актуални проблеми на процедурите по възлагане на обществени поръчки, изискванията към кандидатите и участниците в процедурите и правилата за изпълнение на обществените поръчки.

Ще бъде изнесена лекция на тема „Практически аспекти на договорите за обществени поръчки. Възможности за изменение, прекратяване и разваляне на сключените договори”.

Семинарът е насочен към възложителите на обществени поръчки, кандидатите за изпълнение и изпълнителите на обществени поръчки, представителите на общини, агенции, комисии и други публични институции.

Основните Лектори на Събитието са представители на АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ и Правна Кантора „ЛЕГА КОНСУЛТИНГ”.

За повече информация и записване – www.legaconsulting.org e-mail: events@legaconsulting.org

Оригинална публикация

 

Национален семинар на тема: “Отчитане на касова и начислена основа на стопанските операции в бюджетните предприятия за 2009 г. Отчетност на начислена и касова основа на средствата от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване. Системи за финансово управление и контрол”

EVENTS.dir.bg

Кога: 22 февруари 2010 г. (понеделник), 9.15 часа
Къде: София, х-л “Плиска”
Достъп: Семинарът е безплатен
Организатор: Фирма “АПИС – Колев”, съвместно с лектори от Сметна палата на Република България

Събитието:

 

П р о г р а м а:

9.15 – 10.30 ч. – Отчетност на касова основа в бюджетните организации. Приходи. Разходи. Трансфери и операции с финансови активи
и пасиви. Счетоводна отчетност в бюджетните организации. Нови моменти в отчетността на касова и начислена
основа. Счетоводни записвания на по-съществени стопански операции в бюджетните предприятия. Допускани пропуски
и грешки при отчитане на стопанските операции.

10.30 – 11.00 ч. – Пауза

11.00 – 12.30 ч. – Средства на оперативни програми от Европейските фондове. Нормативни изисквания. Отчетност на начислена и
касова основа на получените и изразходвани средства от Европейските фондове. Годишно счетоводно приключване.
Лек тор: Мария Цветанова – старши одитор в Сметна палата

12.30 – 13.00 ч. – Пауза

13.00 – 14.45 ч. – СФУК – същност, цел и обхват. Понятие вътрешен контрол. Управленска отговорност. Елементи – контролна среда,
управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, мониторинг. Разглеждане на елементите: кон-
тролна среда, управление на риска, контролни дейности (включително предварителен контрол).

14.45 – 15.15 ч. – Пауза

15.15 – 17.00 ч. – Разглеждане на елементите: информация и комуникация и мониторинг. Годишно докладване на състоянието на СФУК.
Внедряване и изпълнение на системите в общините и в делегираните бюджети.

Лектор: Пепа Хаджиева – старши одитор в Сметна палата

За контакти:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11, тел. / факс:  02/988 36 41  02/988 36 41 ;  02/988 51 13  02/988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com, ЕИК 040999406

Допълнителна информация: microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_2.pdf

Оригинална публикация

Семинар на тема: “Годишно счетоводно приключване на 2009 г. Промени в данъчната нормативна уредба за 2010 г.”

EVENTS.dir.bg

Кога: 24.02.2010 г. (сряда), 9.30 часа
Къде: София, хотел "Плиска"
Достъп: Такса участие
Организатор: ЕТ "Апис Колев", партньор Microinvest

Събитието: 

Акценти в програмата:

• Промени в счетоводната и данъчната нормативна уредба за 2009 г., които намират приложение при съставянето на годишните финансови отчети и данъчното облагане за 2009 г.;
• Годишното счетоводно приключване:
- инвентаризация, обезценка, провизии;
- брак и липси на дълготрайни и краткотрайни активи;
- корекции на ползван данъчен кредит за 2009 г.;
- счетоводно отчитане на данъка върху печалбата и отсрочените активи и пасиви;
• ГФО за 2009 г.
- представяне на информацията в съставните части;
- оповестяване на информацията;
- одитиране на годишните финансови отчети;
- публикуване на ГФО;
• Промени в данъчните закони за 2010 г. – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС

Лектор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

За контакти и записвания:

1000 София, ул. “Ангел Кънчев” № 11,
тел. / факс: 988 36 41; 988 51 13
www.apis-kolev.com office@apis-kolev.com

Допълнителна информация: http://microinvest.net/marketing/seminar_apis_microinvest_1.pdf

Оригинална публикация