Проектът на стандарта ISO 20121 на етап “Обществено допитване”

Български институт за стандартизация I 19.04.2011

Проектът на стандарта ISO 20121 ”Система за управление на устойчиви събития. Ръководство с указания за работа” достигна етапа на т.нар. обществено допитване – четвъртата от петте стъпки в процеса на разработване на стандарти на ISO.
С развитието на проекта на стандарта за устойчиво управление на събития продължава да нараства и международния интерес към него.
Всички участници в събитийната индустрия, както и експерти, имащи опит в разработването на стандарти за системи за управление, могат да предоставят коментари по проекта до 11 септември 2011 г.
Стандартът се разработва в рамките на проектния комитет на ISO: ISO/PC 250 “Устойчивост в управлението на събития” (ISO/PC 250, Sustainability in event management), чийто секретариат се поддържа от Британския институт за стандартизация (BSI). 30 страни, сред които и България и 6 международни браншови организации, участват активно или като наблюдатели в работата на международния проектен комитет като представят коментари по различните работни проекти на стандарта, които се разглеждат и обсъждат на срещите на ISO/PC 250. Всяка страна може да създаде национален огледален комитет от експерти и специалисти в областта, които правят преглед на извършената работа по време на срещите и допринасят със свое участие за постигане на напредък в работата на международния комитет.
Стандартът ISO 20121 ще бъде приложим от всяка организация, която работи в събитийната индустрия и използва подхода на системи за управление за определянето на ключови въпроси, свързани с устойчивостта като подбора на място за провеждане на събитието, оперативни процедури, управлението на веригата за доставки, комуникации, транспорт и др. Стандартът ISO 20121 не е определен списък от дейности, които следва да се предприемат, за да се постигне устойчиво управление на събитията, а обща рамка за начина на работа на дадена организация, независимо от нейния размер, вид или географско разположение
Разработването на международния стандарт започна през януари 2010 г. на базата на вече действащия национален стандарт на Великобритания BS 8901. Чисто националният британски стандарт BS 8901 е създаден след обстоен преглед на съществуващите международни практики и ръководства в областта на устойчивостта в събитийния мениджмънт и отразява натрупания национален опит от проведените във Великобритания семинари по тази тема.
Международната работна група към ISO/PC 250 съществено допринесе за доразвиването на стандарта, с което се очаква да се повиши прозрачността сред представителите на събитийната индустрия.
Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам приканва всеки, който не е безразличен към тази тема, да предостави своите коментари на национално ниво за формулиране на национално становище по проекта ISO/DIS 20121. Коментарите на всички национални органи за стандартизация ще бъдат разгледани през ноември на следващото заседание на ISO/PC 250, което ще се проведе в Бразилия.
“Този етап от разработването на ISO 20121 дава възможност на всеки специалист в управлението на събития да даде своето становище по съдържанието на проекта и с това да допринесе за създаването на полезен и приложим международен стандарт.”
Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам

Предвижда се разработването на стандарта да приключи през 2012, с което да съвпадне с откриването на летните олимпийски игри в Лондон.
За повече информация: kamelia.milanova@bds-bg.org, Български институт за стандартизация (БИС). 

Националният стандарт БДС ISO 25639:2010 вече може да бъде закупен

Български институт за стандартизация I 4.11.2010

Българският институт за стандартизация издаде в превод на български език международния стандарт ISO 25639, касаещ професионалистите от събитийната и изложбената индустрия. Състои се от две части под общото заглавие „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви”.

Всяка фирма, занимаваща се с организиране на подобни мероприятия, и която желае да подобри своята дейност, може да закупи стандарта от Българския институт за стандартизация по един от следните начини

На място – на адрес: София, жк „Изгрев”, ул. Лъчезар Станчев” 13
Чрез поръчка на по електронната поща: info@bds-bg.org;
On-line на нашата интернет страница на адрес: www.bds-bg.org

Цената е съответно:

За БДС ISO 25639-1 „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви. Част 1: Речник” – 39.60 лв.

За БДС ISO 25639-2 „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви. Част 2: Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” – 18.00 лв.

 

Международният стандарт ISO 25639:2008 “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви” бе въведен като национален стандарт с превод

PRESS.dir.bg I 22.10.2010

Българският институт за стандартизация (БИС) въведе международния стандарт ISO 25639:2008 като национален стандарт с превод на български език. Националният стандарт БДС ISO 25639:2010 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”:

Стандартът БДС ISO 25639-1 “Терминологичен речник” определя най-често употребяваните термини и определения в изложбената индустрия, като ги групира в 4 основни категории: субекти на проявата, тип на проявата, конструктивни елементи и изложбено оборудване, необходими за провеждането на изложбени прояви и категория други. Стандартът съдържа азбучен указател на термините на английски, френски и български език.

Стандартът БДС ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” въвежда стандартни изчислителни методи, приложими за тълкуване на най-често употребяваните термини и определения, описани в БДС ISO 25639-1.

Терминологичният стандарт дава възможност да се използва уеднаквена терминология при сключване на договори в областта на изложбената индустрия. Едно от основните предизвикателства пред изложбената индустрия е противоречивото използване на различна терминология от различните организатори на панаири и изложения, което затруднява осъществяването на ефективен контрол на панаирната статистика и представянето на обективна статистическа информация. Въвеждането на уеднаквена терминология в изложбената индустрия ще внесе обективност и по-голяма прозрачност при събирането на данни и тяхната статистическа употреба.

Терминологичният стандарт може да служи като основа за създаване на други стандарти в областта, както и като ръководство за подобряване на разбирането на статистическите данни, публикувани в областта на изложбените прояви.

Въвеждането на ISO 25639:2008 като национален стандарт получи подкрепата на много професионалисти от събитийната и изложбената индустрия.

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, преподавател и директор на магистърска програма в НБУ, потвърди необходимостта от стандартите: “Настоящите стандарти са неотменна част от професионализацията на сектора у нас. Уеднаквяването на терминологията е от изключителна важност за всяка една сфера на дейност, защото само по този начин може да се започне с адекватното оценяване на работата, проследяване на развитието на една дейност, както и да се правят анализи и да се очертават тенденциите за нейното развитие. Все неща, които са изключително нужни на българския пазар, на чуждите организатори на прояви, които планират проява в България и на всички играчи на този пазар. По всички световни статистики броят на проявите ще нараства, а с това ще нарасне и нуждата от налагането на един общ стандарт при тяхното организиране. В допълнение към първата част, втората част на стандарта поставя основите са събиране и в последствие – анализиране, на една цяла сфера от нашата икономика – изложбената индустрия, като въвежда общи стандарти за измерване, което ще даде възможност за сравнения, анализи и прогнози в този така бързо развиващ се и динамичен сектор на българската икономика. Полезността се крие и в това, че използвайки тези методи за целите на българската изложбена индустрия, ние ще можем да съпоставим случващото се у нас със случващото се в останалите страни по света.

Освен всичко друго, БДС ISO 25639:2010 ще направи тези прояви по-приятни за посетителите, по-успешни за изложителите и по-печеливши за организаторите. Иначе казано – този стандарт е необходим на всички и идва в момент, в който нуждата от него вече е осъзната от хората, работещи в сферата на организирането на изложби, панаири, салони, изложения и конгресни прояви”.

Цена на БДС ISO 25639-1 “Терминологичен речник” : 39.60 лв.

Цена на БДС ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” : 18.00 лв.

За повече информация: www.bds-bg.org

Оригинална публикация

Предстои въвеждането на международния стандарт ISO 25639:2008 “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви” като национален стандарт с превод

EVENTS.dir.bg I 23.07.2010

Стандартът ISO 25639 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”.

Българският институт за стандартизация (БИС) подготвя издаването на международния стандарт ISO 25639:2008 на български език. 

Стандартът ISO 25639 се състои от две части под общото заглавие “Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви”: 

Стандартът ISO 25639-1 “Терминологичен речник” определя най-често употребяваните термини и определения в изложбената индустрия, като ги групира в 4 основни категории: субекти на проявата, тип на проявата, конструктивни елементи и изложбено оборудване, необходими за провеждането на изложбени прояви и категория други. Стандартът съдържа азбучен указател на термините на английски, френски и български език.

Стандартът ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” въвежда стандартни изчислителни методи, приложими за тълкуване на най-често употребяваните термини и определения, описани в ISO 25639-1. 

Терминологичният стандарт дава възможност да се използва уеднаквена терминология при сключване на договори в областта на изложбената индустрия. Едно от основните предизвикателства пред изложбената индустрия е противоречивото използване на различна терминология от различните организатори на панаири и изложения, което затруднява осъществяването на ефективен контрол на панаирната статистика и представянето на обективна статистическа информация. Въвеждането на уеднаквена терминология в изложбената индустрия ще внесе обективност и по-голяма прозрачност при събирането на данни и тяхната статистическа употреба.

Терминологичният стандарт може да служи като основа за създаване на други стандарти в областта, както и като ръководство за подобряване на разбирането на статистическите данни, публикувани в областта на изложбените прояви.

Въвеждането на ISO 25639:2008 като национален стандарт получи подкрепата на много професионалисти от събитийната и изложбената индустрия.

Ст. ас. д-р Десислава Бошнакова, преподавател и директор на магистърска програма в НБУ, потвърди необходимостта от стандартите: “Настоящите стандарти са неотменна част от професионализацията на сектора у нас. Уеднаквяването на терминологията е от изключителна важност за всяка една сфера на дейност, защото само по този начин може да се започне с адекватното оценяване на работата, проследяване на развитието на една дейност, както и да се правят анализи и да се очертават тенденциите за нейното развитие. Все неща, които са изключително нужни на българския пазар, на чуждите организатори на прояви, които планират проява в България и на всички играчи на този пазар. По всички световни статистики броят на проявите ще нараства, а с това ще нарасне и нуждата от налагането на един общ стандарт при тяхното организиране. В допълнение към първата част, втората част на стандарта поставя основите са събиране и в последствие – анализиране, на една цяла сфера от нашата икономика – изложбената индустрия, като въвежда общи стандарти за измерване, което ще даде възможност за сравнения, анализи и прогнози в този така бързо развиващ се и динамичен сектор на българската икономика. Полезността се крие и в това, че използвайки тези методи за целите на българската изложбена индустрия, ние ще можем да съпоставим случващото се у нас със случващото се в останалите страни по света. 

Освен всичко друго, ISO 25639 ще направи тези прояви по-приятни за посетителите, по-успешни за изложителите и по-печеливши за организаторите. Иначе казано – този стандарт е необходим на всички и идва в момент, в който нуждата от него вече е осъзната от хората, работещи в сферата на организирането на изложби, панаири, салони, изложения и конгресни прояви”.

За повече информация: www.bds-bg.org

Оригинална публикация