ИНТЕЛДЕЙ СОЛУШЪНС С ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО, АГЕНЦИЯТА ЗАПОЧВА РАБОТА НА МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

www.intelday.com I 29.08.2014г. 

Адриана Попова поема мениджмънта на Интелдей София, 29 август, 2014 г.: Изпълнителният директор на Интелдей Солушънс Деница Сачева напуска поста изпълнителен директор след 13 години работа в агенцията. През периода компанията стана двукратен носител на Световна златна награда за отлични постижения в PR за 2007 и 2012 година, получи номиниция през 2009 за най-добра кампания за Източна Европа в престижния PR конкурс SABRE и номинация на ООН за комуникационна кампания за 2012г. Агенцията работи за клиенти в областта на финасовия сектор, информационните технологии, здравеопазването, социалния сектор, политика, международни организации. Специален фокус има върху междукултурните комуникации и по-специално работата с малцинства, бежанци и мигранти. Интелдей Солушънс има реализирани комуникационни проекти в Косово, Босна и Херцеговина, Малта, Португалия и Естония. Наскоро агенцията бе избрана за единствен българския партньор на PROI Worldwide – най-широката глобална мрежа от независими PR агенции, обединяваща 67 партньори на 5 континента. „13 години на българския PR пазар ми дават основание да се оттегля от оперативното управление и да отделя повече време за лични проекти. Новият изпълнителен директор – Адриана Попова – има успешен управленски опит в създаването и изграждането на иновативна компания, която работи на международни пазари и точно това е и бъдещата стратегия за развитие на Интелдей Солушънс. Компанията ще продължи развитието си в стратегическите и кризисните комуникации, но ще инвестира в иновации и дигитални комуникации. Така ще отговорим на очакванията и нуждите на нашите клиенти, на които ще предложим едновременно приемственост и обновление. Стратегическите комуникации стават все по-ключов фактор за успех в един свят на непрекъснато производство на нова информация, която се разпространява със скоростта на светлината и в условията на милиони разговори в мрежата, които се водят непрекъсато. Нашата професия се развива с бързи темпове и изисква качествено нов подход, който да дава възможност на клиентите да получат комплексна услуга – от превенция на рискове, през корпоративна дипломация до управление на кризи“, коментира Деница Сачева, която основа агенцията през 2001 г. Новият изпълнителен директор на Интелдей Солушънс е Адриана Попова. Тя е завършила специалност „Финанси“ в Университета за национално и световно стопанство и Мениджмънт за организационно съвършенство в НБУ. Адриана е експерт в Международната организация за стандартизация (ISO) и редактор по разработването на международен ISO стандарт “Outsourcing – Guide to outsourcing”. Притежава опит в областта на стратегическото управление, аутсорсинга, информационните и бизнес услуги, стратегическите корпоративни комуникации, международен бизнес. Професионалната й кариера започва в Thomson Reuters за България, Македония и Албания. Адриана Попова е съосновател и управител на AII Data Processing Ltd и по-късно създадената агенция за бизнес новини в реално време Югоизточна Европа SeeNews. „Вярвам, че комуникациите са двигател на бизнес развитието, когато съчетават съдържателно творческата и професионална експертност с финансовите и бизнес цели на организациите.
Бизнесът е изправен пред постоянното предизвикателство да намира иновативни начини да въвлича и създава добавена стойност, постигайки дългосрочните си цели. Този визионерски, персонализиран и подкрепящ бизнеса подход виждам в работата на екипа на Интелдей Солушънс и ще се радвам да бъда част от него.“, заяви Адриана Попова. За Интелдей Солушънс: Създадена е през 2001 г., като агенция за пълно комуникационно обслужване. Агенцията е пълноправен член на Българската PR асоциация и Българската асоциация на комуникационните агенции. От 2014 г. Интелдей Солушънс АД има сертифицирана система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2008. Носител е на две световни златни награди на IPRA в категория “Публичен сектор“, през 2007 и 2012 и е първата българска агенция номинирана за специалната награда на ООН за кампанията „Свобода за Сирия“, която промотира професионални комуникационни усилия за решаване на проблеми от висок обществен интерес. През 2009 г. е номинирана за най-добра кампания за Източна Европа от PR SABRE Awards. Носител на бронзово и сребърно отличие от годишните награди на БАПРА.
 

Нов проект в НСИ ще осигури по-качествени и прозрачни електронни услуги

www.acta-verba.com I 16.07.2014г. 

Националният статистически институт (НСИ) стартира проект за внедряването на система за управление на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса съгласно международния стандарт ISO 9001:2008

Националният статистически институт (НСИ) стартира изпълнението на проект „Подобряване на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, създаване и въвеждане на ясни, надеждни и унифицирани процедури за разработените електронни услуги чрез внедряване на система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основните целеви групи са граждани и представители на бизнеса, органи на статистиката, държавни и други институции – потребители на електронни услуги на Националния статистически институт, както и териториалните статистически бюра и Централното управление на Националния статистически институт.

По време на изпълнението, ще бъде разработена и внедрена система за управление на качеството, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008. За да се осигури ефективната ѝ употреба, 100 служители на Националния статистически институт ще преминат обучение за работа със системата, а 10 ще бъдат обучени за вътрешни одитори на системата за управление на качеството.
„Изпълнението на този проект е част от основния ангажимент на Националния статистически институт към предоставяне на прозрачно и качествено административно обслужване и развитие на електронните услуги в България. Вече е обявена открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Разработване на инструмент за система за управление на качеството в НСИ и внедряването ѝ – консултантска услуга“. Срокът за подаване на оферти е до 07.08.2014г. До момента са закупени 3 броя тръжна документация“, заяви Галя Статева, ръководител на проекта. „Надяваме се, че успешната реализация на проекта ще доведе до увеличаване на удовлетвореността и доверието на гражданите и бизнеса“, допълни тя.

Стойността на проекта възлиза на 350 000 лева, като размерът на финансирането е 100% от общите допустими разходи. Продължителността на изпълнение е 18 месеца, от 07.04.2014г. до 07.10.2015г. През този период ще бъде установена надеждна оперативна рамка от правила, ориентирани към постоянен мониторинг и повишаване на качеството на услугите. Прилагането на системен подход ще доведе до по-ефективно управление на процесите. По-бързо развитие на електронните услуги в България, както и повишаване на прозрачността на административно обслужване са сред очакваните резултати от проекта. 

Проектът на стандарта ISO 20121 на етап “Обществено допитване”

Български институт за стандартизация I 19.04.2011

Проектът на стандарта ISO 20121 ”Система за управление на устойчиви събития. Ръководство с указания за работа” достигна етапа на т.нар. обществено допитване – четвъртата от петте стъпки в процеса на разработване на стандарти на ISO.
С развитието на проекта на стандарта за устойчиво управление на събития продължава да нараства и международния интерес към него.
Всички участници в събитийната индустрия, както и експерти, имащи опит в разработването на стандарти за системи за управление, могат да предоставят коментари по проекта до 11 септември 2011 г.
Стандартът се разработва в рамките на проектния комитет на ISO: ISO/PC 250 “Устойчивост в управлението на събития” (ISO/PC 250, Sustainability in event management), чийто секретариат се поддържа от Британския институт за стандартизация (BSI). 30 страни, сред които и България и 6 международни браншови организации, участват активно или като наблюдатели в работата на международния проектен комитет като представят коментари по различните работни проекти на стандарта, които се разглеждат и обсъждат на срещите на ISO/PC 250. Всяка страна може да създаде национален огледален комитет от експерти и специалисти в областта, които правят преглед на извършената работа по време на срещите и допринасят със свое участие за постигане на напредък в работата на международния комитет.
Стандартът ISO 20121 ще бъде приложим от всяка организация, която работи в събитийната индустрия и използва подхода на системи за управление за определянето на ключови въпроси, свързани с устойчивостта като подбора на място за провеждане на събитието, оперативни процедури, управлението на веригата за доставки, комуникации, транспорт и др. Стандартът ISO 20121 не е определен списък от дейности, които следва да се предприемат, за да се постигне устойчиво управление на събитията, а обща рамка за начина на работа на дадена организация, независимо от нейния размер, вид или географско разположение
Разработването на международния стандарт започна през януари 2010 г. на базата на вече действащия национален стандарт на Великобритания BS 8901. Чисто националният британски стандарт BS 8901 е създаден след обстоен преглед на съществуващите международни практики и ръководства в областта на устойчивостта в събитийния мениджмънт и отразява натрупания национален опит от проведените във Великобритания семинари по тази тема.
Международната работна група към ISO/PC 250 съществено допринесе за доразвиването на стандарта, с което се очаква да се повиши прозрачността сред представителите на събитийната индустрия.
Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам приканва всеки, който не е безразличен към тази тема, да предостави своите коментари на национално ниво за формулиране на национално становище по проекта ISO/DIS 20121. Коментарите на всички национални органи за стандартизация ще бъдат разгледани през ноември на следващото заседание на ISO/PC 250, което ще се проведе в Бразилия.
“Този етап от разработването на ISO 20121 дава възможност на всеки специалист в управлението на събития да даде своето становище по съдържанието на проекта и с това да допринесе за създаването на полезен и приложим международен стандарт.”
Председателят на ISO/PC 250 Фиона Пелам

Предвижда се разработването на стандарта да приключи през 2012, с което да съвпадне с откриването на летните олимпийски игри в Лондон.
За повече информация: kamelia.milanova@bds-bg.org, Български институт за стандартизация (БИС). 

Български специалисти в събитийния мениджмънт ще участват в разработването на международен стандарт за устойчиво управление на събития

PRESS.dir.bg I 2010-03-01

Български специалисти ще участват в разработването на международен стандарт за устойчиво управление на събития. 
 
На 17 февруари се учреди национален работен орган към Българския институт за стандартизация (БИС), който ще участва в работата на проектния комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт “Устойчивост в управлението на събития” (Sustainability in event management).

Участниците в новосъздадената работна група бяха единодушни, че стандартът е необходим и участието им в разработването му ще даде шанс на страната ни да представи своето становище на международно ниво, както и ще способства да се въведе единна терминология в сферата на управление на специални събития. Стандартът ще определя изисквания за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и ще предоставя практически указания за изпълнение на тези изисквания. Той ще бъде разработен в съответствие с ISO 14001:2004, ISO 26000 и други стандарти за системи за управление.
В началото на април участниците ще обсъдят и формират национално становище по работния проект на международния стандарт.
Стандартът ще бъде приложим от всички организации, независимо от тяхната големина и вида на събитието, което предлагат. Стандартът ще е приложим навсякъде по света. Той ще предостави възможност за ефикасно управление на екологичните, икономическите и социалните ефекти, свързани с подбора на място за провеждане на събитието, оперативните процедури, управлението на веригата за доставки, набиране на персонал, комуникации, транспорт и въпроси, свързани с “края на жизнения цикъл” на услугата. Организацията ще може да декларира съответствие с изискванията на стандарта като гарант за качество на предоставените от нея услуги чрез сертификация от първа, втора или трета страна.
Повече от 30 страни, между които и България, се ангажират да участват в процеса на създаване на стандарта ISO 20121, така че той да се превърне в надеждна, международно призната рамка.
Предвижда се публикуването му да съвпадне с откриването на летните олимпийски игри през 2012 г. в Лондон. 
 
Допълнителна информация: Български институт за стандартизация
 

Работна среща за учредяване на национален работен орган към Български институт за стандартизация, който да участва в работата на проектния комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт: “Устойчивост в управлението на събития”

EVENTS.dir.bg

Кога: 17 февруари 2010 г. (сряда), 10.00 часа
Къде: София, Български институт за стандартизация, ж.к. "Изгрев" ул. "Лъчезар Станчев" № 13
Достъп: Само с покана
Организатор: Български институт за стандартизация (БИС)

Събитието: Български институт за стандартизация (БИС) организира Среща за учредяване на национален работен орган към БИС, който да участва в работата на техническия комитет на ISO (ISO/PC 250) за разработване на международен стандарт "Устойчивост в управлението на събития".

На срещата ще се разгледа подробно проекта на ISO (резултати и коментари от гласуването на работната тема, етапи на развитие на проекта, структура и съдържание на първия работен проект на стандарта и коментари по проекта), както и ще се представи обхвата и структурата на бъдещия национален работен орган (експертна група).

Учредителното заседание ще се проведе на 17.02.2010 г. (сряда) от 10:00 ч. в сградата на Българския институт за стандартизация. 

За допълнителна информация:

Камелия Миланова
експерт международно сътрудничество в сектор “Основополагащи стандарти, околна среда и услуги”

Tel.  + 359 2 8174 539  + 359 2 8174 539
Е-mail: kamelia.milanova@bds-bg.org
http.: www.bds-bg.org 

Оригинална публикация