Лукарски похарчил над 2,7 милион лева за радио и тв реклама

www.barometar.net I 15.04.2015г.

Три договора за радио реклама в три частни радиа на обща стойност 1 018 205 лв., с ДДС, е сключил само в рамките на една седмица (21-27 март 2015 г.) министърът на икономиката Божидар Лукарски. Това става ясно от справка на Централното координационно звено в Администрацията на МС, която е публикувана по разпореждане на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев.С новите три договора за популяризиране на дейностите по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, Божидар Лукарски категорично оглавява класацията на най-щедрите министри, които финансират медии със средства от европейските фондове. За петте месеца откакто е министър Лукарски е сключил общо осем договора (пет с телевизии и три с радиа-бел.ред.) на обща стойност 2,7 млн.лв., с ДДС.

Шест договора на обща стойност 520 650 лв., с ДДС, е подписала само през март месец министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Сключените договори са с три телевизии и три радиостанции, става ясно още от справката, която е публикувана на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС. Договорите са за популяризиране на дейностите по Оперативна програма „Околна среда“.

Четири договора (два с телевизии и два с радиа-бел.ред.) за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони е сключила и министърът на земеделието Десислава Танева през март месец. Общата им стойност е 252 000 лв., с ДДС. Останалите министри, които управляват европейски пари, не са сключвали нови договори за реклама през март месец. Продължават плащанията по стари договори, сключени в началото на мандата на това правителство, както и на предходните два кабинета.

Запазва се тенденцията парите за популяризиране на европейските фондове да се предоставят директно на телевизии и радиа, за което не се изисква провеждането на конкурс. Тромавата нормативна процедура, която изисква провеждането на обществени поръчки, продължава да прави почти невъзможно финансирането на печатни и интернет-медии със средства от еврофондовете.

От МС съобщават, че с цел осигуряване на „пълна прозрачност“ се въвежда практика по регулярно отчитане и публикуване на справка на договорите, сключени от УО в изпълнение на Комуникационните планове за програмен период 2007-2013 г. и на Годишните планове за действие към Националната комуникационна стратегия за програмите от 2014-2020 г. Информацията ще се предоставя ежемесечно, като „ще бъде следван общ образец, който ще позволява проследяване на финансовото изпълнение на текущите и на новосключените договори“, допълват от ЦКЗ в АМС.

 

Оригинална публикация

PRавилата преди всичко

в. Капитал | Весислава АНТОНОВА | 24.05.2012

PR индустрията поиска промени в начина на провеждане на обществени поръчки за информационни и рекламни кампании 

Конкурсите са договорени предварително. Единственият начин да работиш с държавата е да си подставено лице и да делиш печалбата с близки до властта, или да правиш дъмпинг с много ниска цена. Такива крайни изказвания не са рядкост сред представителите на PR индустрията, които кандидатстват по обществени поръчки.
Агенциите отдавна коментират, че работата им по проекти на държавата страда от много недостатъци. В тях често има силно ограничаващи условия или пък ненужно подробни изисквания, които сочат към предварително известен победител.
Българската асоциация на РR агенциите (БАПРА), която обединява едни от най-големите агенции в България, констатира много проблеми в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност. Това според тях води до ниска ефективност на вложените от държавата средства, невъзможност за предоставяне на качествени и професионални услуги и в крайна сметка загуба на доверие както в смисъла на програмите, по които трябва да се работи, така и в държавата и РR агенциите. Накратко, те изглеждат като двете страни на крадлив и неефективен конгломерат.
"Обществените поръчки в тази област са обект на публични критики и подозрения в лобизъм и корупция, което е недопустимо за нас като професионална асоциация", пише в становището на БАПРА.
Преди дни представители на организацията имаха среща с министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и началника на политическия кабинет на министър-председателя Румяна Бъчварова, за да им представят предложенията си за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществените поръчки. В момента тече и обсъждане на предложенията на БАПРА сред представителите на бизнеса, за създаване на по-ефективни процедури. В тях се включиха и Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА, обединяваща рекламните компании) и Българската асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (БАМОР). "Предложихме 36 мерки, засягащи техническите задания, административната документация, дефиниране на услугите и ценообразуването", обясни председателят на БАПРА и управител на All Chanels Александър Дурчев (виж в карето част от предложенията). Той уточни, че най-важното, което индустрията иска, е създаването на ясни и професионално разписани процедури при подготовката, избора и оценката на доставчици за услуги в областта на информацията и публичността. "Това безспорно би довело до ефективен и прозрачен избор на изпълнители за тези услуги и до подобряване на качеството на информационните кампании", коментира Дурчев.
В България за 2011 г. по различните оперативни програми има договорени 5.778 млрд. лв. От тях са изплатени около 1.263 млрд. лв. Средно между 3 и 5% от средствата, договорени по различните оперативни програми, са предназначени именно за дейности по информация и публичност. Това по думите на Дурчев означава, че средствата, предназначени за тези пера, са около 317 млн. лв. за миналата година, от които са изплатени около 56 млн. лв. "Тъй като няма единна база данни, тази сума е доста ориентировъчна. В момента ние като браншова организация на PR индустрията работим по регистър на проекти, изпълнени от нашите членове", поясни Александър Дурчев. Според него проблемите често имат и чисто техническо измерение. "Те започват със самата дефиниция на услугите за информация и публичност, преминават през изработването на тръжното задание с неговите критерии за избор на процедура, комуникационни инструменти и изпълнител и завършват с механизмите за наблюдение на изпълнението и оценката", коментира Александър Дурчев. Като резултат на това често печелят компании, които нямат нищо общо с професионалната PR и рекламна дейност. "Ето защо много от информационните кампании, спонсорирани с европейски пари, са откровено посредствени и не изпълняват целите си. От това страдат както поръчителите, така и обществото, за което те са предназначени", е мнението на членовете на БАПРА.
След срещата си с Томислав Дончев и Румяна Бъчварова представителите на БАПРА са обнадеждени, че ако подкрепят предложените от тях мерки, това би могло до голяма степен да направи процеса по избор на комуникационни доставчици много по-прозрачен и обоснован. В следващия месец предстоят нови срещи между PR индустрията, рекламните агенции, маркетинговите агенции и държавната администрация, за да бъде уточнено как и кои от правилата ще се променят.

Предложения за промени

Технически задания

Включване на външни експерти от професионалните организации, които на ниво подготовка на проекта от страна на бенефициента да консултират подходящи дейности.

Въвеждане на минимални професионални критерии към оценяващите експерти, релевантни към обичайните изисквания за ръководител на екип от страна на агенция по подобни проекти.

Да отпаднат изисквания като лиценз за туроператорска дейност и ISO, които по същество нямат отношение към дейностите, свързани с комуникация, информация и публичност.

В критериите за оценка на експертите водещ да бъде опитът, а не видът образование

По-големите поръчки да бъдат разделени на лотове, като правилно и коректно се разделят видовете дейности – реклама, туроператорска дейност, PR, маркетинг и др.

Да се прави разлика между рекламни карета и РR публикации, както и такава по отношение на самите РR публикации (платени и резултат от журналистическо отразяване).

Дейностите в областта на РR да не бъдат разписвани в детайли, а като комуникационни проблеми, като се дава свобода на РR агенциите да предложат творчески решения.

Да няма изискване за предварително остойностяване на събития, без да се уточняват обемът им и основните им параметри.

Услуги

Да се прави много ясно разграничаване на това кои услуги са в сферата РR и кои не.

Да се постави акцент върху концепцията и участниците да се фокусират върху творческата част от проекта.

БАПРА да се ангажира с изготвяне на наръчник за държавната администрация на основните "комуникационни средства и похвати".

Ценообразуване

Въвеждане на задължително перо, отнасящо се до консултантските услуги на РR агенции при изготвянето на ценови оферти. В момента трудът на PR специалистите не е остойностен.

Консултация с външни експерти за максимално допустими и релевантни пазарни цени, за да не се допуска компенсирането на една дейност за сметка на друга.

Оценка

Задължително участие на комуникационни експерти в комисиите, оценяващи техническите предложения във всяка област.

Да се създаде възможност за оценяване усилието на участника да предложи повече публикации от изискания минимум.

Трудовите биографии на експертите от агенцията следва да бъдат част от техническите предложения и да бъдат оценявани с точки, вместо както досега да са в минималните изисквания към кандидатите.

Публикуването на обявите за предстоящи обществени поръчки може да съдържа условие за изпращане на презентации от РR агенциите, които биха послужили за образуване на шортлиста.

Използване на ограничен търг (процедура в две стъпки, на първата се изготвя кратък списък от участници, които са допуснати до втория кръг) вместо открита процедура. Така ще бъдат спестени усилия при оценяването, както и не се губи времето на повечето от кандидатите.

Публично обсъждане на допуснати до шортлиста проекти в присъствие на медии и неправителствени организации за поръчки с големи бюджети.

При процедури за възлагане на РR услуги да се прилага по-често съотношение 80/20 в полза на качеството/оригиналността на предложението за сметка на цената.

Включване на поне двама външни експерти с равно право на глас и на поне двама представители на PR отдел на мястото на счетоводители, юристи, икономисти.

Стр. 47, 48 

Правителството и Българската асоциация на ПР агенциите водят диалог за промени в процедурите на ЗОП

БАПРА I 22.05.2012

Министър Томислав Дончев и Румяна Бъчварова ще работят съвместно с БАПРА в усилията за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществени поръчки за информация и публичност

22 май 2012 г

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев и г-жа Румяна Бъчварова, началник на политическия кабинет на министър-председателя, ще обсъдят и анализират предложенията на Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) за създаване на по-ефективни процедури при провеждане на обществените поръчки за информация и публичност. Това стана ясно по време насреща между правителството и представители на БАПРА, проведена на 17 май.

Предложенията бяха внесени на среща в Министерски съвет. Те целят да дадат решения на редица проблеми в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност. По време на диалога министър Дончев лично се ангажира да издаде методически указания за ефективно прилагане на промените в ЗОП, базирани на изводите и решенията от поредица работни срещи между Управляващите органи на оперативните програми, Агенцията за обществени поръчки и представителните организации на специалистите в сферата на социологията, маркетинговите комуникации и връзките с обществеността. Г-жа Румяна Бъчварова заяви своята подкрепа към инициативата.

„Този диалог цели да се повишат критериите и качеството на професионалните услуги в сферата. Успешното сътрудничество между правителството и БАПРА дава възможност да се подобри ефективността при усвояване на вложените средства от държавата, да се повиши доверието между PR агенциите, държавата и европейските програми”, каза председателят на БАПРА за 2011-2013 г. г-н Александър Дурчев.

В обсъждането на предложенията за промени се включиха и представители на Централното координационно звено за управление на фондовете на ЕС, представители на Агенцията за обществени поръчки, представители на браншовата организация на PR бизнеса БАПРА, Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА) и Българска асоциация на професионалистите в маркетинговите изследвания и проучванията на общественото мнение (БАМОР).

Идеята за извършване на промени в начина на провеждане на обществени поръчки за информация и публичност стартира още през месец март. Тогава беше проведена първата среща между правителството и БАПРА.

Повече за БАPRА:

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) е създадена през 2001 г. като представител на най-авторитетните компании за комуникационни услуги на пазара в България. За изминалите 11 години БАПРА допринася за повишаването на етичните стандарти и професионализма в сферата. Всички компании, които членуват в асоциацията, приемат Етичния кодекс, гарантират прозрачна и почтена дейност, висок професионализъм и лоялно отношение, както към клиентите, така и към своите колеги. Повече информация за асоциацията можете да намерите на www.bapra.bg

За повече информация и въпроси:

Юлия Златанова                                                 Весела Пеева
All Channels PR                                                   БАПРА
Тел. 02/434 03 81, 0879 163 251                    Тел. 02/ 434 03 75, 0878 610 608
Email: jzlatanova@all-channels.com              Email: office@bapra.bg  

ERP консултанти предлагат ускорени срокове за внедряване на системи за управление на бизнеса

Комуникационна агенция PRoWay I 6.03.2012

Използването на предварително разработени ERP решения ще даде възможност на компаниите, които спечелят европейско финансиране, да изпълнят навреме проектите си и успешно да усвоят средствата за тях

София, 06.03.2012 г. LLP Dynamics България предложи на бизнеса работещи решения, които ще позволят на компаниите, спечелили европейско финансиране за внедряване на системи за управление на бизнеса (ERP), да изпълнят качествено своите проекти. Успешните възможности бяха представени днес на конференцията „Евро-финансирано ERP. Проблеми и решения“, организирана от LLP Dynamics България, с подкрепата на Майкрософт България. 

Томислав Дончев, министър по управление на средствата от Европейския съюз, заяви при откриването на събитието, че основният приоритет на държавната политика към бизнеса днес е нарастването на ефективността на производството, повишаването на дисциплината в компаниите и създаването на инвестиционен потенциал.

Публичното финансиране трябва да се фокусира там, където е най-необходимо. Най-важната цел според мен обаче е осъществяването на реалната политика по отношение на малките и средни предприятия“, допълни Дончев. „В момента в България има внедрени само около 1100 ERP системи, но съм уверен, че ако те бяха повече, ефективността на производството и управлението на ресурсите неминуемо би била по-висока“, посочи още той.

Неотдавна компании-внедрители на ERP системи алармираха за потенциални проблеми след обявяването на одобрените за финансиране проекти по програма „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията“ по ОП „Конкурентоспособност“. През 2011 г. по тази програма кандидатстваха около 1300 проекта на български компании, които искат да внедрят софтуерни системи за управление на бизнеса (ERP). Общият размер на публичните финансови средства е близо 25 млн. евро. Няма минимален размер на помощта по един проект, а максималният е 200 000 евро. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 75% от допустимите общи разходи. Очаква се одобрените за финансиране компании да бъдат обявени до края на месец март 2012 г.

„Проектите, които ще бъдат одобрени за европейско финансиране по програмата, са около 250. Към момента в България общият капацитет на внедрителите на ERP софтуер е около 70 системи годишно. Същевременно срокът, в който спечелилите финансиране компании ще трябва да изпълнят проектите, е 12 месеца. Това ще изправи голяма част от фирмите пред невъзможността да усвоят средствата, още повече, че заради задължението за изпълнение на различни административни процедури и оформяне на документация срокът се скъсява на 6-7 месеца. В допълнение, в България не съществува достатъчен капацитет от специалисти, които да осъществят внедрявания в такива мащаби“, каза Божидар Крапчев, управляващ партньор на LLP Dynamics България.

Консултантите съветват фирмите, на които предстои да внедрят ERP системи, да започнат подготовката предварително, като направят отсега пълен анализ на бизнес процесите си, състоянието на наличности, доставки и пр., и да формулират ясно целите си. „Едно  от възможните решения за ускорението на процеса са т.нар. „предефинирани системи“, или Fast-track, с което ще бъде скъсено времето на внедряване. Предефинираните системи представляват вече разработени ERP системи за определени бизнеси и индустрии. Спецификата на  ERP системите е такава, че колкото по-бързо бъдат внедрени, толкова по-скоро ще започнат да носят резултати. След това тези системи могат да бъдат усъвършенствани допълнително“, каза още Крапчев. По думите му, чрез предефинираните системи срокът за въвеждане ще се съкрати на 3 месеца, което ще позволи на фирмите да изпълнят задълженията си и да се вместят в посочените срокове, а заедно с това и да получат финансирането от държавата в по-кратък период.

LLP Dynamics България, най-големият партньор на Microsoft за ЕRP решенията в България, има вече разработени предефинирани системи за 5 сектора – производствени компании в хранително-вкусовия сектор, дистрибуционни компании в хранително-вкусовата промишленост, дистрибуционни компании на бързооборотни стоки, управление на вериги магазини и дискретно произвоство. „Тъй като финансиране ще спечелят едва 1/5 от подадените проекти, онези, които не бъдат одобрени, могат да използват и т.нар. ERP решения в облака – не закупени, а използвани под наем за целите, за които са им необходими. Подобни решения са изключително популярни в другите европейски страни – например в Англия всяка втора сделка за системи за управление на бизнеса е от този тип, а в Полша – всяка четвърта“, допълни още управляващият партньор на  LLP Dynamics България.

„Българският бизнес може да бъде уверен, че може да разчита на Microsoft като част от екипа, който работи за подобряване конкурентоспособността на българската икономика“, бе категоричен Георги Ранделов, изпълнителен директор на  Майкрософт България. „Преди кризата голяма част от фирмите не се замисляха за внедряването на ЕRP решения, но сега все повече от тях осъзнават, че това е начин не само да оцелеят, а да се развиват“, допълни още той. Внедряването на ERP система намалява разходите на бизнеса и го прави по-конкурентоспособен. Всяка компания, която иска да се развива, неминуемо минава през внедряването на ERP решение, коментираха лекторите на конференцията.

Лъчезар Богданов, управляващ партньор на Industry Watch, призова компаниите да се възползват активно от възможностите, които дават европейските програми за финансиране. Според него през последните години средствата от Европейския съюз  са един от успешните финансови инструменти за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес.

За LLP Dynamics България

LLP Dynamics България е консултантска компания, лидер в областта на разработването и внедряването на ERP решения за местни и международни компании. Компанията е част от LLP Group, която е основана през 1992 година в Чехия. През 2003 г. LLP Dynamics става партньор на Microsoft за ЕRP решенията Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX. С повече от 240 реализирани внедрявания на Microsoft Dynamics NAV и над 60 внедрявания на Microsoft Dynamics AX зад гърба си, LLP Dynamics се утвърди като един от най-опитните партньори на Microsoft Dynamics за региона.

За допълнителна информация:

Диана Чобанова

PR Assistant

ProWay Communications Agency

Моб.тел.: + 359 (879) 931 336

E-mail: d.chobanova@proway.bg